توجه :
هزینه چاپ سبز و راهنمای سفید 130 هزار تومان و هزینه رنگ چاپ های دیگر 155 هزار تومان می باشد .
 
توجه :
مهلت عودت فیبر های مشکل دار فقط تا 48 ساعت پس از تحویل می باشد

شماره حساب واریزی فیبر مدار چاپی :
شماره کارت بانک ملت : 6104337839104690.
شماره حساب بانک ملت 309331452.
به نام غلام رضا طاهرزاده